KID Rock '24

KID Rock is een kinder- en familiefestival waar kinderen de baas zijn en volwassen zich terug jong mogen voelen.  Een gezellige, speelse, vriendelijke sfeer vinden we dan ook ontzettend belangrijk.
Veiligheid, verdraagzaamheid en duurzaamheid behoren tot onze kernwaarden.

Voor een geslaag festival vragen we ons dan ook ons huishoudelijk reglement en onze algemene voorwaarden te respecteren.  We maken er samen één groot feest van.

Veel dank vanuit de organisatie.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN KID ROCK
1.1 De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden gelezen te hebben voor het afronden van de aankoop van (een) ticket(s), er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.
1.2 KID Rock vzw heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website gepubliceerd worden.
1.3 KID Rock vzw handelt als organisator voor de eigen evenementen. KID Rock vzw treedt voor de ticketverkoop tevens op als dienstverlener voor de eigen evenementen.
1.4 KID Rock vzw handelt als dienstverlener voor de organisatoren van het evenement. De organisatoren van het evenement kunnen hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulering van het evenement.
1.5 Al onze producten zoals. tickets, merchandisingmateriaal, huisstijl … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden.

ARTIKEL 2 – BESTELLING
2.1 De persoon die voor een derde (namens een natuurlijke persoon, speelplein, jeugdorganisatie, instelling of vennootschap) de bestelling plaatst, wordt beschouwd als voldoende gemachtigd door diens opdrachtgever. Het betalingsbewijs en de tickets worden opgestuurd naar het adres dat wordt opgegeven bij de bestelling.
2.2 De online inschrijvingsmodule kan enkel voor groepen gebruikt worden, met een registratie van minimum 20 personen. Per 20 personen mag er één begeleider gratis mee naar het evenement.
2.3 Voor personen met een beperking geldt dat per 4 personen één begeleider gratis mee kan naar het evenement. Voor personen met een beperking die één op één begeleiding nodig hebben, mag de begeleider gratis mee.

ARTIKEL 3 – BETALING
3.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon uit artikel 2, die de bestelling plaatst, is gehouden tot betaling van de bestelling.
3.2 De reservatie van bestelde tickets is slechts geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
3.3 Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.
3.4 Bij groepsreservaties mag de overschot van inkombandjes aan de inkomkassa teruggegeven worden of uiterlijk 7 dagen na het evenement terug gestuurd worden naar KID Rock vzw, Kerkstraat 121, 9270 Kalken. Indien dit niet gebeurt, of de bandjes pas na 7 dagen teruggestuurd worden, wordt het volledig aantal bestelde inkombandjes aangerekend. Er wordt altijd minstens 80% van de bestelde inkombandjes gefactureerd.

ARTIKEL 4 – TICKETS EN VERZENDING
4.1 KID Rock vzw kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-ontvangen van de tickets door de koper. De tickets worden verzonden met een zending via Bpost naar het leveringsadres dat opgegeven werd door de persoon uit artikel 2. De informatie die Bpost over het pakket verstrekt (na te gaan via de barcode) geldt als correct ewijs.
4.2 Voor verzending van e-tickets dient een geldig mailadres opgegeven te worden. KID Rock vzw is niet verantwoordelijk voor mails die geweigerd worden door de emailprovider of mails die verloren gaan in de spambox.
4.3 Enkel geprinte versies van e-tickets of tickets aangeboden via een digitaal platform worden aan de ingang van het evenement aanvaard. Een gedeeltelijk uitgeprint, onleesbaar, slordig of beschadigd ticket wordt onherroepelijk geweigerd.
4.4 Elk ticket heeft een unieke QR-code en geeft toegang tot slechts één persoon op de dag of dagen die vermeld staan op het ticket. Enkel de persoon die als eerste het ticket gebruikt, kan toegang krijgen tot het evenement. De koper is verantwoordelijk voor het gebruik van het ticket.
4.5 Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste 5 dagen VOOR het evenement via e-mail aan info@kidrock.be gemeld worden.

ARTIKEL 5 – ANNULATIE EN TERUGBETALING
5.1 Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement volledig wordt afgelast, bij verbod opgelegd door de Belgische overheid.. In alle andere gevallen te wijten aan de koper (bijvoorbeeld bij ziekte (ook corona), verlies, diefstal, beschadiging, overmacht,…) worden er geen tickets terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden. Er kan ook geen schadevergoeding of enige andere vergoeding van KID Rock vzw gevorderd worden.
5.2 Indien het evenement volledig wordt afgelast, worden tickets steeds en zonder enige uitzondering terugbetaald door KID Rock vzw aan de persoon en op het rekeningnummer waarmee de oorspronkelijke bestelling werd geplaatst en betaald. Reservatiekosten, verzendings- noch enige andere kosten, schadevergoedingen of aankopen (bv T-shirts) zijn terugvorderbaar door de koper. Gouden munten kunnen bij een volgende editie gebruikt worden of omgeruild worden voor een voucher.
5.3 De koper heeft het recht om betwistingen omtrent bestellingen ons per mail kenbaar te maken, binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de zending. Na deze periode wordt de koper geacht geen bezwaren te hebben over de bestelling en zullen de toegangsbewijzen noch omgewisseld noch terugbetaald worden.
5.4 KID Rock vzw s niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer, maar niet uitsluitend, als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, oorlog , extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. KID Rock vzw dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van zulke situatie van overmacht.

ARTIKEL 6 – AUTEURSRECHTEN
6.1 De producten met betrekking tot het familiefestival KID Rock (o.a. tickets, toegangsbewijzen, databestanden, muziek, afbeeldingen, teksten, publicaties, merchandisingmateriaal, logo’s, e.a.) en de hiermee verbonden intellectuele rechten blijven steeds de exclusieve eigendom van KID Rock vzw. Bijgevolg is elke nadruk of namaak ervan onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Indien dit wordt vastgesteld, zal dit juridisch vervolgd worden.
6.2 Het is verboden tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangekocht via de officiële verkoopkanalen, behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen eveneens worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren.

ARTIKEL 7 – INFORMATIEVERSTREKKING EN PRIVACY
7.1 KID Rock vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van KID Rock vzw..
7.2 Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
7.3 De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het reservatieformulier of het formulier voor particuliere tickets. KID Rock vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft KID Rock vzw de mogelijkheid om uw adres op te nemen in de databank van KID Rock vzw. Deze kunnen tevens worden gebruikt door de organisator of partners voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

ARTIKEL 8 – TOEPASBAAR RECHT/BETWISTINGEN
8.1 Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken Dendermonde bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.
8.2 De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn (en in voorkomend geval te beschikken over voldoende machtiging om op te treden namens de vennootschap die hij vertegenwoordigt) en erkent deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden door de betaling van de reservatie.

ARTIKEL 9 – OP EN ROND DE PLAATS VAN HET EVENEMENT
9.1 Door de aankoop van een ticket bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij en de personen voor wie hij instaat, aan het reglement van het evenement zijn gebonden. Iedere inbreuk hierop zal worden gesanctioneerd. KID Rock vzw heeft het recht om eenieder de toegang tot het evenement te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien de tickethouder of de personen voor wie hij instaat, een inbreuk op het reglement begaat, is hij hiervoor verantwoordelijk. De koper zal KID Rock vzw vrijwaren van alle mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke inbreuk, met inbegrip van vorderingen van derden.
9.2 Betreding van de plaats van het evenement impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt, zonder schadeloosstelling of terugbetaling van de ticketprijs, tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.
9.3 Het is verboden op de plaats van het evenement enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator.

ARTIKEL 10 – VERZEKERING
KID Rock vzw verzekert geen individuele ongevallen en/of de gevolgen hiervan voortvloeiend uit gebeurlijke ongevallen tijdens activiteiten die plaatsvinden op het KID Rock festivalterrein gedurende het festival. KID Rock vzw kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die zich tijdens het evenement zouden voordoen.

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.